Archiv autora: Gálik Martin

Filtr

Anketa

S úmyslom poskytnúť v našom časopise priestor čo najširšiemu spektru skúseností a názorov na komunálnu problematiku, sme v rámci našej miniankety položili niekoľko otázok odborníkom z radov komunálnych podnikov.

Kategorie: Nezařazené

Krajina sprístupnená cyklistom

Cykloturistika je lacná forma rekreácie, poskytuje v relatívne krátkom časovom horizonte veľa možností spoznávania a trávenia voľného času. Motívom pre výber takejto formy rekreácie môže byť túžba po pobyte v prírode, športovanie a spoznávanie prírodných a kultúrnych zaujímavostí. Je šetrná k životnému prostrediu a prežíva boom nielen v zahraničí propagovaním...

Kategorie: Nezařazené

Odpady z kráľovského mesta

V minulom vydaní nášho časopisu sme vám priniesli reportáž z nitrianskeho Autosalónu, v rámci ktorého prebiehal aj sprievodný program, určený pre komunálnu sféru. Na podujatí Dni techniky pre mestá a obce odznela prednáška o separácii odpadu v meste Skalica. Tieto inšpiratívne skúsenosti nás zaujali natoľko, že sme sa do skalického...

Kategorie: Nezařazené

Deň techniky pre mestá a obce

Pozývame všetkých záujemcov o komunálnu techniku na odborný seminár v rámci Dňa techniky pre mestá a obce, ktorý sa uskutoční 29.9.2011 od 10.00 do 11.30 v pavilóne K výstaviska Agrokomplex v Nitre počas výstavy Autosalón 2011. Po seminári nasleduje prehliadka vystavenej techniky a prehliadka Autosalónu.

Kategorie: Nezařazené

Technika nielen pre lesné cesty

Je nespochybniteľným faktom, že les môže byť ekonomicky prínosný len vtedy, ak ho pretínajú kvalitné cesty pre odvoz dreva. Nemenej dôležité sú i ďalšie komunikácie rôznych typov a účelov, ktoré nám prinajmenšom skracujú vzdialenosti a spríjemňujú život.

Kategorie: Nezařazené

Údržba okolia ciest je veľmi dôležitá

Údržba ciest a ich okolia predstavuje veľmi rozmanité pracovné činnosti, ktoré môžeme realizovať špeciálnymi i univerzálnymi strojmi. Údržbu môžeme rozdeliť v závislosti na počet a charakter prác. Podľa toho ide o plánovanú periodickú činnosť, kedy sú lehoty napríklad trojmesačné až trojročné (kosenie, výsadba, prerezávka stromov), alebo ide o operatívnu činnosť,...

Kategorie: Nezařazené

Intenzitné triedy údržby zelene

Ako vyplýva zo samotného názvu článku, budeme sa zaoberať údržbou sídelnej zelene a mierou tejto údržby. Miera údržby súvisí so vzhľadom, súvisí tiež s finančnými nákladmi na údržbu a súvisí aj s mierou rovnováhy alebo stability jednotlivých vegetačných prvkov, ktoré sa na daných plochách nachádzajú.

Kategorie: Nezařazené

Skladba zmiešaného komunálneho odpadu po zavedení systému zberu BRKO

Príspevok hodnotí vplyv zberu biologicky rozložiteľného odpadu na zloženie zmiešaného komunálneho odpadu v zvolenom regióne. Analyzované údaje z rozborov zmiešaného komunálneho odpadu sú porovnané s oblasťami, v ktorých je nastavený rôzny spôsob nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom. V závere sú zistené skutočnosti využité pre odporúčania pre plánovanie zberu biologicky rozložiteľného...

Kategorie: Nezařazené

Odstraňovanie škôd na plochách po povodniach

Na komunálnych plochách môže následkom povodní dôjsť k veľmi rozmanitým škodám. Keď voda odtečie, nastáva čas, kedy je treba odstrániť následky. Niektoré následky je treba odstrániť rýchlo, pretože bránia pohybu ľudí a strojov, sú svojou povahou nebezpečné pre životné prostredie a sú zdrojom rozmanitých rizík úrazov ľudí a zvierat. Iné...

Kategorie: Nezařazené