Pro průběžnou redukci objemu na skládkách

Z průzkumu vyplývá, že jeden člověk ve vybraných obcích Českobudějovicka vyprodukuje průměrně 300 kg komunálního odpadu ročně. Jedná se o odpad již vytříděný, popřípadě zbavený všech recyklovatelných složek. Na vesnici je složení odpadu jiné než ve městech a oproti městům jeho množství výrazně kolísá v průběhu roku.

Například roční produkce tuhého komunálního odpadu v jihočeském regionu je přibližně 300 000 tun a očekává se, že se bude v budoucnu zvyšovat. Komunální odpad by měl být již v místě vzniku vytříděn a následně zpracováván několika způsoby, například kompostováním, opakovaným zpracováním a následným využitím nebo řízeným spalováním. Velká část vytříděného odpadu je ukládána na řízených skládkách komunálního odpadu. Jak „zodpovědně“ lidé odpad třídí je patrné z fotografií, na nichž je dokumentována činnost kompaktoru.

 

Ukládání komunálního odpadu na řízených skládkách je velmi složitý proces, protože skládka s chybným režimem ukládání může představovat ekologickou zátěž pro životní prostředí. Řízená skládka je v podstatě velkou stavbou, protože celková kapacita střední skládky komunálního odpadu je přibližně 1 200 000 m3. Každým rokem může být na takovou skládku přivezeno přibližně 44 000 tun komunálního odpadu, což představuje objem přibližně 112 820 m3 při objemové hmotnosti komunálního odpadu 320 až 460 kg/m3.

 

Průměrná hodnota objemové hmotnosti komunálního odpadu je 390 kg/m3. Aby nebyla taková skládka zaplněna již za několik měsíců, je třeba provádět průběžnou redukci objemu komunálního odpadu. Na jakou hodnotu bude odpad redukován záleží na jeho charakteru a na způsobu jeho zpracování (rozmělnění, hutnění, hnětení). Přibližně se to daří na hodnotu 960 až 990 kg/m3. Touto úpravou se prodlouží doba plnění skládky komunálním odpadem na několik let při konstantním ročním příjmu komunálního odpadu.

 

Redukce objemu a zvýšení objemové hmotnosti komunálního odpadu je významným faktorem, který prodlouží aktivitu skládky a oddálí rekultivaci krajiny. Každá ukončená skládka je rekultivována, aby byla funkce krajiny obnovena, resp. aby byly zahlazeny stopy po činnosti lidí. Průběžnou redukci objemu na skládkách zajišťuje stroj, který se nazývá kompaktor.

 

Kompaktor je samojízdný stroj na speciálním kolovém podvozku vybavený pracovním zařízením radlicí a se zvláštními úpravami pracoviště operátora (nízká úroveň hluku, vibrací, přetlakový systém větrání a vytápění, klimatizace a těsnost kabiny) a podvozkových částí (dokonalé zakrytí chránící agregáty před poškozením).

 

Využití kompaktorů:

 

1.      K současnému rozhrnování, drcení a zhutňování materiálu, po kterém pojíždí;

2.      Dochází k redukci materiálu o 60 – 70 % původního objemu na skládkách;

3.      Zvyšují objemovou hmotnost komunálního odpadu ze 400 kg/m3 na 1000 kg/m3;

4.      Likvidaci nežádoucích nárostů a potěžebních zbytků a jejich zpracování;

5.      K zahrnování redukovaného odpadu vrstvou jiného materiálu;

6.      Rekultivace řízených skládek (urovnávání krycího materiálu do konečné podoby).

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 6/10 časopisu Komunální technika.

Autor: Ing.Ivo Celjak, Csc.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *