Ruční strojní zařízení pro ošetřování dřevin

Při ošetřování veřejné zeleně jsou nejčastěji prováděny asanační řezy. V rámci asanačních řezů se odřezávají celé suché a poškozené stromy a větve (které by se mohly zlomit), části stromů a větve překážející provozu a ohrožující bezpečnost chodců a stromy s nestabilním podložím (například na svazích), které by se mohly za určitých nepříznivých okolností vyvrátit (při větru, podmáčené půdě, vlivem gravitačního pádu při nepravidelnosti koruny). Rovněž se v rámci asanačního řezu odstraňují, nebo upravují výhony stromů (například na pařezu) nebo keřů.

Každým rokem musí být proveden také řez všech okrasných dřevin. Ten probíhá za účelem vytvoření žádoucího estetického vzhledu nebo pro zabezpečení technických vlastností dřevin (protihlukové a protierozní). Mnohé keře kvetoucí v létě na nově vytvořených letorostech je vhodné řezat každoročně, obvykle zjara. Řezem se odstraní staré, poškozené a přebytečné výhony. Zbylé jednoleté výhony se zkrátí v nestejné výši podle druhu, odrůdy a způsobu růstu. Třetím velmi často prováděným řezem je řez zmlazovací, kterým se sleduje obnova správného růstu, kvality habitu a prodloužení životnosti dřeviny. Zmlazovacím řezem se zlepšuje celkový vzhled starých nebo proschlých dřevin. Systematicky se také provádí řez rozmanitých náletů dřevin v místech, která se v průběhu roku pravidelně neudržují a nálety mohly v těchto místech živelně narůst.
Ne vždy lze pro řez dřevin a nežádoucích dřevitých nárostů použít mechanizaci s klasickým kolovým podvozkem a s vysokou výkonností, protože se dřeviny často nacházejí na svazích, v korytech potoků, uprostřed rozlehlých záhonů, mezi okrasnými dřevinami, v omezených průchodech, pod vedením vysokého napětí a v podobných, obtížně přístupných místech, kam s kolovým zařízením nelze zajíždět. Další omezující podmínkou při řezu dřevin je selektivnost prováděných řezů (výběr poškozených nebo suchých větví) a také rozmanitost polohy odřezávaných částí. Řez dřevin nemusí být vždy prováděn tzv. „na pařezu“. Také množství stromů, které jsou při údržbě káceny nebo je na nich prováděn řez, není tolik, aby bylo ekonomické nasazení velkých strojních zařízení. Je tedy nutné použít strojní zařízení nesené, které ovládá pracovník a rozhoduje o výběru řezu dřeviny nebo její části.
Strojní zařízení nesené pracovníkem pro řez dřevin a jejich částí je takové zařízení, jehož celková hmotnost, nároky na obsluhu a předpoklady bezpečné práce vyhovují ručnímu ovládání. Pracovním adaptérem je nejčastěji hoblovací řetěz (třískové dělení dřeva), kterým pracovník odděluje vlákna dřevin v řezu nebo nožová ústrojí (beztřískové dělení dřeva) pracující s jedním nebo dvěma pohyblivými noži s břity. K realizaci řezu hoblovacím řetězem využívá pracovník možnost ovlivňování pohybu řetězu změnou režimu pohonu stroje (změna otáček motoru) a možnost zvolení polohy strojního zařízení vůči řezu.

Různé možnosti řezu

Do skupiny strojních zařízení pro řez dřevin a jejich částí s hoblovacím řetězem, která jsou nesena obsluhou, patří ruční motorové řetězové pily. Pracovník s ruční motorovou řetězovou pilou odstraňuje stromy bez ohledu na druh dřeviny, krátí kmeny na výřezy bez ohledu na tvar kmene, volí řez v závislosti na způsobu růstu kmene a na charakteru větvení stromu. Motorovou řetězovou pilou odstraňuje také nežádoucí nárosty průměru 15 cm a zpracovává stromy na odvětvené výřezy pro snazší manipulaci s nimi.
Do skupiny strojních zařízení využívajících k řezu dřevin nožů, která jsou nesena a ovládaná obsluhou, patří nůžky. Nůžky jsou opatřeny nožovým ústrojím (tzv. čelisti) s jedním nebo dvěma pohyblivými noži s břity, kterými působí na kmínek nebo větev. V případě jednoho pohyblivého nože se využívá pevné opěry, o níž se opírá na opačné straně přeřezávaná část dřeviny a dochází k řezu vláken. Pracovník s nůžkami provádí systematický nebo selektivní řez dřevin.
Každá dřevina vyžaduje během kalendářního roku provedení specifického řezu, což představuje rozmanité zásahy. Například se jedná o probírku odumřelých nebo poškozených částí, tvarování pro dosažení žádaného estetického vzhledu nebo musí být odstraněny některé nebo i všechny části dřevin, které by bránily růstu nových výhonů pro zabezpečení optimálního kvetení a také pro zachování správného habitu keře. Z uvedeného vyplývá, že se jedná o velký rozsah průřezů dřevin, přibližně od 10 mm do 50 mm.

Ruční motorové řetězové pily

Za ruční motorové řetězové pily se považují všechna přenosná zařízení, jejichž řezací částí je nekonečný pilový hoblovací řetěz vedený ve vodící liště a která jsou poháněna spalovacím nebo elektrickým motorem. Ruční motorové řetězové pily se vyznačují relativně nízkými pořizovacími náklady, jednoduchostí obsluhy a vlastního použití, provozní spolehlivostí a nízkou hmotností. Jsou použitelné i v terénech nepřístupných pro samojízdné stroje. Jako stroje nesené a ovládané obsluhou působí nepříznivě na zdraví obsluhy, zejména vibracemi, hlukem, emisemi výfukových plynů a také tím, že pilař musí pracovat v nepříznivých a složitých podmínkách prostředí ve vazbě na prováděnou pracovní činnost (ve výškách, na svazích, nad vodními toky, mezi okolním porostem). Z těchto důvodů je práce s motorovou řetězovou pilou poměrně namáhavá a také nebezpečná. Na tuto skutečnost reagují výrobci vhodnými opatřeními v konstrukci motorových řetězových pil.
Podle použitého motoru, který zajišťuje pohyb hoblovacího řetězu se ruční motorové pily rozdělují na ruční elektrické řetězové pily s připojením k elektrorozvodné síti a ruční řetězové pily poháněné spalovacím motorem.
Hoblovací řetěz se skládá ze speciálních hoblovacích článků, spojovacích článků a vodících článků. Články řetězu vedou řetěz v drážce lišty a mají ještě další funkce pro zabezpečení správného řezu. Motor pohání řetězové kolo, které prostřednictvím vodících článků uvádí do pohybu řetěz rychlostí 9 až 13 m/s. Břity hoblovacích článků fixované v drážce pilové lišty přerušují dřevní vlákna a vytvářejí řeznou drážku, která je široká v závislosti na technických parametrech řetězu.
Vzhledem k tomu, že ruční motorová řetězová pila je nesené strojní zařízení, měla by být co nejlehčí a dobře ovladatelná, současně s co nejvýkonnějším motorem, aby mohla vyvinout vysokou výkonnost při řezání. Poměr mezi výkonem motoru (kW) a celkovou hmotností pily (kg) je užitečnou srovnávací hodnotou a vhodným ukazatelem při výběru motorové řetězové pily.

Ruční motorové řetězové pily se spalovacími motory

Řezací část pily se skládá z vodící lišty, která je charakterizována účinnou délkou a provedením. Další část tvoří pilový řetěz, který je tvořen vodícími, spojovacími a hoblovacími články s různě tvarovanými břity. Články jsou spojeny nýty. Hoblovací článek odebírá při řezu přesně stanovenou tloušťku hobliny, která je dána výškovým rozdílem mezi břitem a omezovací patkou. Omezovací patka se pohybuje před hřbetním břitem a určuje hloubku řezu. Musí být proto nižší než hřbetní břit a tento rozdíl se musí udržovat po celou dobu životnosti řetězu, protože se mění v závislosti na rozsahu broušení břitu hoblovacího článku. Rozteč řetězu je dána polovinou vzdálenosti mezi třemi sousedními nýty. Udává se v palcích. Obvykle se používají řetězy s roztečí 3/8´´, resp. rozteč .325. Rozteči řetězu musí odpovídat rozteč hnacího řetězového kola pily, které uvádí do pohybu pilový řetěz. Je nasazeno na klikové hřídeli motoru a otáčí se tedy shodnými otáčkami. K bezpečnostním prvkům motorové řetězové pily patří brzda řetězu, rozšířená rukojeť, zachycovač řetězu, pojistka spínače chodu motoru. Ruční motorové řetězové pily jsou vybaveny vysokootáčkovými spalovacími dvoudobými motory, které dosahují maximálního výkonu při 6500 až 9500 ot/min. Z důvodů spolehlivosti a bezporuchovosti chodu motoru jsou vybaveny elektronickým zapalovacím systémem. Z hlediska základních technických ukazatelů a předpokládaného využití se rozdělují motorové řetězové pily do pěti hmotnostních tříd.
Pily zařazené do třídy I. a II. jsou pily pro tzv. „hobby využití“ v domácnosti, na zahradách a slouží zejména pro příležitostné práce, ale mohou být používány i pro profesionály při ošetřování stromů, kdy je nutné, aby pracovník vykonával práci v určité výšce na kmeni stromu (odřezávání stromu po částech) nebo se pohyboval v koruně stromu při selektivním odřezávání poškozených a suchých větví. Pily uvedené ve třídách III až V. jsou profesního charakteru a mohou sloužit ke každodenní práci při těžbě dřevin, při odvětvování a krácení stromů na výřezy. Tyto pily mají zdůrazněny bezpečnostní prvky pro zvýšení bezpečnosti práce, snížení námahy a zvýšení výkonnosti.

Ruční motorové řetězové pily s teleskopickou rukojetí

Tyto pily jsou určeny k odstraňování větví ze stromů, které jsou ve výšce přibližně čtyři metry od roviny, na níž stojí pracovník. Lze také odstraňovat větve uvnitř koruny vysokých stromů z vysokozdvižné plošiny, protože lze s pilou bezpečně pracovat v pracovním úhlu 60° od vodorovné roviny, procházející středem spodní rukojeti. Výškového dosahu je dosaženo teleskopickou tyčí, kterou lze variantně prodlužovat a fixovat pomocí rychlouzávěru tyče. Rozsah nastavení se pohybuje od 1,6 m při zcela zasunuté vnitřní tyči, až po 3,1 m při zcela vysunuté vnitřní tyči. Při výšce pracovníka 175 cm lze pracovat ve výšce 1,5 až 4,0 metrů od roviny, na které pracovník stojí.
Ruční motorové řetězové pily s teleskopickou rukojetí jsou obdobné konstrukce jako klasické řetězové pily poháněné spalovacím motorem nebo elektromotorem. Rozdíl v konstrukci spočívá v umístění nastavitelných rukojetí na teleskopické tyči. Horní rukojeť je umístěna na vnější teleskopické tyči ve vhodné vzdálenosti od spodní rukojeti, která je ve spodní části teleskopické tyče. Spodní rukojeť je opatřena vypínačem s blokováním. Pila je vybavena nastavitelným ramenním pásem. Elektrické pily jsou vybaveny pohyblivou zásuvkou ve spodní části rukojeti.
Hmotnost ručních motorových řetězových pil s teleskopickou rukojetí se pohybuje v závislosti na pohonném motoru řetězového kola. Hmotnost pil poháněných elektromotory s připojením do sítě je v rozsahu 4,1 až 4,6 kg včetně lišty a řetězu. Hmotnost pil poháněných elektromotory s napájecími bateriemi se pohybuje v rozsahu 4,1 až 4,4 kg. Hmotnost pil poháněných spalovacím motorem se pohybuje v rozsahu 6,4 až 6,8 kg včetně lišty a řetězu.
Délka lišt se pohybuje v rozsahu 200 až 250 mm u pil poháněných elektromotory, u pil poháněných spalovacími motory je v rozmezí 250 až 305 mm. Rozteč řetězů je 3/8´´, tloušťka řetězu je 1,3 mm. Rychlost řetězu se pohybuje v rozmezí 9 až 11 m/s při maximálních otáčkách motoru.
S akumulátorovými pilami lze provést s plnou kapacitou baterie (1,5 Ah) přibližně 90 řezů (záleží na okolní teplotě) větví s průměrem 15 cm. Doba nabíjení baterie se pohybuje v rozmezí 2,5 až 3 hodiny. Se snižující se teplotou klesá počet řezů.
Pracovní činnost s ruční motorovou řetězovou pilou s teleskopickou rukojetí je složitější než s klasickou pilou. Složitost spočívá v obtížnosti a nepřehlednosti vedení řezu ve výšce, v možnosti zasažení pracovníka odřezanou padající větví, zejména v případě větších a rozložitých větví, v citlivosti vedení řezu tak, aby pila nebyla „tlačena do řezu“, ale i tak je nutné zachytit pilu při doříznutí větve, což vyžaduje zkušenost a fyzické dispozice pracovníka, protože pila představuje hmotnost na konci dlouhé páky.

Ruční nůžky

Ruční nůžky jsou neseny a ovládány pracovníkem buď jednou rukou (jednoruční nůžky) nebo oběma rukama současně (obouruční nůžky). To záleží na prováděné pracovní operaci a na průřezu odřezávané dřeviny. Z hlediska konstrukce se rozdělují ruční nůžky na nůžky s nožovým ústrojím s jedním – kovadlinové nebo dvěma pohyblivými noži – střižné. U kovadlinových nůžek se využívá jednoho pohyblivého nože a pevné opěry, o níž se opírá přeřezávaná část dřeviny a dochází k řezu vláken. U střižných nůžek řezný břit prochází při stříhání těsně kolem protilehlého břitu. Tento způsob je nazýván dvouřezný. Břity nůžek mohou mít rozmanitý tvar. K základním tvarům patří břit rovný a břit srpovitý. Střižné nůžky se srpovitým břitem jsou určeny k řezům čerstvých částí dřevin, protože nepoškozují střižné plochy. Kovadlinové nůžky jsou jednořezné. Jedna část nůžek je plochá (tzv.kovadlina), podpírá větev a rozkládá síly na větší plochu. Druhá čelist s vybroušeným břitem stříhá vlákna zpravidla kolmým řezem na vlákna. Břit může být rovný a také kovadlina musí být rovná. Břit a kovadlina bývají srpovitě zahnuté. Kovadlina musí kopírovat tvar břitu. Břity nožů u kovadlinových nůžek vyžadují větší péči o ostrost břitu než je vyžadováno u nůžek střižných. Kovadlinové nůžky jsou vhodné pro suché a tvrdé dřevo. Z hlediska využité energie pro realizaci řezu u jednoručních i obouručních nůžek se využívá animální síly pracovníka nebo elektrické energie, zpravidla dodávané z akumulátoru, který je součástí nůžek (jednoruční) nebo je uložen v pouzdru a zavěšen na ramenním popruhu.

Jednoruční dvoubřité nůžky

Jednoruční nůžky jsou určeny pro řez čerstvých větví a výhonů o průměru do 45 mm v místech kam může dosáhnout pracovník rukou. Na pohyb břitů musí být vynaložena buď fyzická síla pracovníka, který svírá otevřené páky s břity k sobě a realizuje řez, anebo mohou být jednoruční nůžky opatřeny akumulátorem nebo s pohonem pneumatickým. V případě akumulátorových nůžek dodává elektrickou energii akumulátor pro realizaci řezu. Jejich hmotnost je vyšší než u běžných nůžek a pohybuje v rozsahu 500 až 800 g u nůžek pro občasné použití s možností řezu větví do 25 mm. Jejich akumulátory (3,6 V až 18 V) umožňují až 400 řezů na jedno nabití. Doba nabíjení se pohybuje v rozmezí 1 až 2,5 hodiny. Modely pro profesionální využití disponují možností řezu dřevin s průměrem 45 mm. Akumulátory jsou umístěny v brašně mimo nůžky a pracovník je nese na popruhu. Elektrické nůžky TREELION mohou pracovat ve dvou režimech. Při nastaveném prvním režimu se břit pohybuje úměrně pohybu prstu na hlavním spouštěcím tlačítku a při nastaveném druhém režimu je břit nůžek uzavřen, když je hlavní spouštěcí tlačítko stisknuto a břit nůžek je otevřen do poloviny když je hlavní spoušť uvolněna a břit nůžek je otevřen naplno když je uvedena do činnosti vedlejší spoušť. Nůžky s pohonem pneumatickým využívají tlakového vzduchu, který působí na píst s pohyblivým břitem. Tlakový vzduch je veden pod píst po otevření ventilu spojeného s rukojetí nůžek. Zpětný pohyb po realizaci řezu zajistí pružina uložená v tělese nůžek. Tlakový vzduch je možné získat z kompresorů traktorů nebo z tlakového zásobníku soupravy pro výrobu tlakového vzduchu, která je umístěna na svém podvozku.

Dvouruční nůžky

Dvouruční nůžky jsou určeny pro řez větví od průměru 25 do 50 mm. Podle nutnosti vynaložení potřebné síly k realizaci řezu, jsou k dispozici ruční nůžky s délkou pák v rozsahu 460 až 900 mm. Pro snížení potřebné síly při řezu dřevin jsou některé nůžky vybaveny pákovým násobičem síly, nebo ozubeným převodovým mechanizmem, které násobí vynaloženou sílu v poměru 3-3,5:1. Nože dvouručních nůžek jsou opatřeny teflonovaným povlakem. U některých nůžek je speciálním tvarováním nožů zajištěno, že řezaný (stříhaný) materiál mezi břity pevně drží. Některé nůžky využívají tlumič dorazů pák. Páky nůžek jsou vyrobeny z oceli nebo lehkých slitin. K dispozici jsou nůžky s možností prodloužení pák pro snížení vynaložené síly k řezu a také pro realizaci řezu ve vyšších polohách. Ergonomické rukojeti na konci pák mají protiskluzovou úpravu, čímž umožňují stabilitu rukou pracovníka při řezání s rukavicemi a nezpůsobují otlaky na prstech a dlani při řezání bez rukavic.

Nůžky s teleskopickou násadou

Nůžky s teleskopickou násadou jsou určeny k řezu ve výškách do pěti metrů od roviny, na které stojí pracovník. Nůžky jsou umístěny na konci trubkové teleskopické násady. Tvar zakončení břitů zajišťuje, aby větev při stříhání z nich nevyjížděla. Břity se uvádějí do řezu buď stažením plastové objímky uprostřed násady, nebo zatažením za koncové madlo na šňůře. Pákový mechanismus nebo lankový kladkostroj zesiluje sílu vynaloženou rukou pracovníka až desetinásobně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *